Chakafukidza Dzimba Matenga

Show Info

Genre: Programs

Show Times

Timezone: BST [UTC+1]
Sat:
8:00 pm - 9:00 pm
9:00 pm - 10:00 pm
10:00 pm - 11:00 pm

About the Show


Musha usina matare chokwadi musha iwoyo wakafa; saka pano paZimunetradio pane chirongwa chechakafukidza dzimba matenga. Pachirongwa chechaka tinokurukura nyaya dzinonetsa mudzimba dzedu, dzinosanganisira zvinonetsa vakaroorana, vakarambana, varikuda kurambana, varikuda kuroorana nezvimwewoka zvinonetsa. Chakafukidza dzimba matenga chirongwa chevabva zera, zvichireva kuti unofanira kuva nemakaore gumi nemasere, vanyarikani moteererawo chiringwa muri pakasiyana, chikodzero chiri chekuti panokurukurwa nyaya dzakadai dzimwe nguva panotaurwa mazwi akarema. Vateereri, chirongwa ichi ndechenyu mose, nokudaro munokurudzirwa kunyorera kuchirongwa, nenyaya dzenyu, zvose zvinokukunetsai, uyezve makasunguka kufonea panguva dzechirongwa muchitipawo pfungwa dzenyu pamusoro pemyaya inenge iri mudaririo. Rangarirai kuti mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi nditandirwe imbwa, naizvozvo tinoyedza kubatsirana sekugona kwedu.   Chakafukidza Dzimba Matenga: Mugovera/Saturday: 8pm-11pm GMT

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Chakafukidza Dzimba Matenga”

%d bloggers like this: